Spring til indhold

Frivilligt arbejde - et redskab til social inklusion?

Volunteering for Social Inclusion (VSI) er navnet på et Røde Kors-projekt om frivillighed blandt unge asylansøgere og flygtninge. Det EU-finansierede projekt er udført i et samarbejde mellem Røde Kors i Danmark og British Red Cross i perioden fra september 2011 til september 2013
02.10.2013

Af Birgitte Romme Larsen, Røde Kors

VSI-projektet har undersøgt, hvorvidt unge asylansøgere og flygtninges aktive deltagelse i frivilligt arbejde kan være med til at styrke deres sociale inklusion i de europæiske samfund, herunder i det danske. Hvad sker der, når unge asylansøgere og flygtninge ikke kun udgør modtagere af andres hjælp og frivillighed, men derimod selv prøver at være frivillige og derigennem også hjælpe andre? Kan et sådant skift fra "modtagere" af frivillighed til aktive "udøvere" have en positiv indvirkning på de unges inklusion i samfundet? Projektet har set nærmere på disse spørgsmål i en dansk og skotsk sammenhæng.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en afsluttende rapport, som munder ud i en række overordnede anbefalinger til regeringer og EU. Når det omhandler unge asylansøgere og flygtninges sociale inklusion i deres nye omgivelser, viser rapporten ikke mindst, hvordan adgang og deltagelse hele tiden går hånd i hånd. Det vil sige: såfremt der er tale om en utilstrækkelig adgang til de basale livselementer, som opbygningen af en ny tilværelse i et nyt land er gjort af (adgang til bolig, økonomiske levemidler, sprogundervisning, social support, m.v.), da vil det individuelle fundament for social deltagelse heller ikke være på plads.

Rapportens hovedanbefaling er således, at selvom den enkelte unge asylansøger eller flygtning måtte have både ressourcer og motivation for frivillighed og samfundsdeltagelse, da er det samtidigt nødvendigt politisk og lovgivningsmæssigt at tage højde for de omgivende samfundsstrukturer, som på forskellig vis kan udgøre en barriere, når det kommer til den unges mulighed for da også aktivt at bruge disse ressourcer og handle på deres motivation. Har man f.eks. ikke i dagligdagen tilstrækkelig adgang til økonomisk eller social support (afhængigt af det konkrete modtagerlands praksis på asyl- og flygtningeområdet), eller står man måske helt uden adgang til bolig eller sprogundervisningstilbud (sådan som det f.eks. kan ske i det skotske tilfælde), da kommer disse utilstrækkelige hverdagsrammer ofte til at fylde så meget for den enkelte, at det kan være vanskeligt for ham/hende på samme tid at finde overskud til at deltage i nye former for socialt samvær med lokalbefolkningen (såsom gennem frivilligt arbejde).

I forbindelse med projektet er der endvidere udarbejdet en praktikerguide, der formidler praktiske erfaringer, idéer og råd til, hvordan målgruppen konkret kan inddrages som frivillige i de lokale foreninger og organisationer. Både rapporten og praktikerguiden tager udgangspunkt i de unge asylansøgere og flygtninges egne overvejelser, oplevelser og erfaringer på området – og begge kan downloades her.

Projektet viser, at unge asylansøgere og flygtninge generelt er meget motiverede for at indgå i frivilligt arbejde, ligesom der ligger mange forskellige former for motivation til grund for dette. For de fleste handler det ikke mindst om muligheden for at møde og tilbringe tid med lokalbefolkningen – for herigennem bl.a. at blive bedre til sproget, få venner og lære mere om samfundet og kulturen i det nye land. Endvidere lægger særligt de unge asylansøgere på asylcentrene stor vægt på muligheden for gennem frivilligt arbejde "at fylde tiden ud med noget fornuftigt", "holde sig i gang" og " holde tankerne væk fra problemer og sin asylsag".

Samtidigt findes der dog ofte også en række forhold, som for den enkelte unge kan opleves som en hindring eller barriere for at engagere sig i frivilligt arbejde. Disse hindringer handler ikke mindst om oplevelsen af sprogbarrierer, og heraf også – for nogle – manglende selvværd, generthed og usikkerhed i forhold til at møde og turde tage kontakt til lokalbefolkningen. Men når det så lykkes de unge asylansøgere og flygtninge at overvinde disse forhold, viser projektet også, at de efterfølgende som oftest giver udtryk for en styrket oplevelse af selvværd og social inklusion.

Download rapporten "Amirs vej som frivillig".

Download praktikerguiden "Amirs vej som frivillig".

 Feedback

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyck Augustesen